Paslaugos

PRAŠYMAI

Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje asmenų prašymai ir skundai priimami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. nuostatomis, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Asmenų prašymai ir skundai tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus pateikiami Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje Viekšniai, Mažeikių g. 2. pirmadieniais – penktadieniais  8.00–16.00 val. Elektroninių ryšių priemonėmis prašymai teikiami elektroninio pašto adresu: vdeniusismm@gmail.com

PASLAUGOS REGLAMENTUOTOS TEISĖS AKTAIS

Mažeikių rajono savivaldybės sprendimas dėl savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

MOKYKLOS TEIKIAMOS PASLAUGOS (žr. „NUOSTATAI” >>> II SKYRIUS MENO MOKYKOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS)