Lyderystės ugdymui ir mokymuisi

Dr. Mindaugas Nefas “3 efektyvūs būdai sutelkti ir motyvuoti darbuotojus. ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO LYDERYSTĖ”

https://www.pedagogas.lt/mokymas/3-efektyvus-budai-sutelkti-ir-motyvuoti-darbuotojus-svietimo-istaigos-vadovo-lyderyste-3995

Gera lyderystė gali įveikti tai, kas atrodo neįmanoma. Ji panaši į tikrą meilę – ilgam ir stipriai paveikia tiek lyderį, tiek juo sekančius. Sydney Jary 1924 – 2019 buvo Didžiosios Britanijos armijos karininkas, Antrojo pasaulinio karo metu buvęs būrio vadas.

Ar tiktų taip įvertinti mokyklos vadovą?

1. Direktorius yra savo srities specialistas, kuris patirties ir žinių pagalba randa išeitį kasdienės ir
problematiškose situacijose.

2. Direktorius kontroliuoja darbo eigą, tam kad būtų pasiektas tinkamas rezultatas.

3. Direktorius laikosi duoto žodžio, pasiektų susitarimų.

4. Direktorius pripažįsta, jei neįvykdo ar netinkamai įvykdo užduotis, kalba apie savo klaidas.

5. Direktorius teikia naujas idėjas, pasiūlymus, kuriuos galėtume įgyvendinti mokykloje.

6. Kai iškyla problema, susijusi su atliktu/neatliktu darbu, nevengia jos išspręsti iki galo.

7. Jei kyla klausimas, susijęs su darbine situacija, neabejodamas kreipiuosi į jį.

8. Kai iškyla nemaloni situacija, susijusi su kolegų tarpasmeniniais santykiais, nevengia priimti sprendimų ir išspręsti konflikto.

9. Direktorius nebijo iššūkių ir naujų situacijų, ryžtingai imasi veiksmų.

10. Žinau, kad iškilus klausimui, susijusiam su ugdymo procesu, gausiu kvalifikuotą atsakymą.

11. Skiria aiškias ir suprantamas užduotis, pateikia galimus užduoties atlikimo rezultatus.

12. Domisi švietimo aktualijomis, ugdymo inovacijomis.

13. Motyvuoja kuo geriau atlikti savo užduotis.

14. Ryžtasi priimti nemalonius ir sudėtingus sprendimus.

15. Priima kritiką ir į ją atsižvelgia koreguodamas veiksmus.

16. Net sudėtingoje situacijoje moka pažvelgti pozityviai, novatoriškai/kitu kampu.

17. Aiškiai išreiškia mintis raštu.

18. Pasidalija savo neigiama pedagogine patirtimi.

19. Direktorius pasidalija savo teigiama pedagogine patirtimi.

20. Direktorius aiškiai išreiškia mintis žodžiu.

21. Paaiškina darbuotojui, kodėl pasielgti reikia vienaip, o ne kitaip.

22. Svarstomus dalykus apibūdina išsamiai, bet ne smulkmeniškai.

23. Pasitiki mano jėgomis ir įkvepia naujiems darbams.

24. Stengiasi palengvinti/efektyvinti darbą.

25. Individualiai išsako kritiką ir nepasitenkinimą.

26. Vadovas visada pagiria už gerai atliktą darbą.

27. Vadovas visada pasako, ką dariau netinkamai ir ką turėjau daryti kitaip.
28. Jūsų pastebėjimai, komentarai ir kt. (pasirenkamas klausimas).